AAA
Zespół Szkół
Technicznych i Ogólnokształcących
w Głogowie

Liceum Ogólnokształcące

Liceum Ogólnokształcące z Oddziałami Integracyjnymi, (dawne LO Nr 4):

- nauka w liceum trwa 3 lata, kończy się egzaminem maturalnym,

- od klasy drugiej możliwość poszerzania wiedzy z wybranych przedmiotów maturalnych dzięki dodatkowym zajęciom,

- nauka języka angielskiego w systemie rozszerzonym,  języka niemieckiego w systemie podstawowym,

- rozszerzenia z przedmiotów: geografia, j. angielski, wos

- przedmioty uzupełniające: historia i społeczeństwo, edukacja prawna

- nauka w klasie integracyjnej liczącej do 20 osób

- opieka i pomoc nauczyciela wspomagającego dla osób z orzeczeniem.

Uczniowie wymagający usprawniania są objęci opieką nauczycieli specjalistów podczas zajęć  rewalidacyjnych.