Liceum Ogólnokształcące z Oddziałami Integracyjnymi im. księdza Jana Twardowskiego - klasa integracyjna, liczebność 20 uczniów.

Do klasy przyjmowani są uczniowie posiadający orzeczenia o potrzebie kształcenia specjalnego.

- nauka w liceum trwa 3 lata, 
- od klasy drugiej możliwość poszerzania wiedzy z wybranych przedmiotów maturalnych dzięki dodatkowym zajęciom,
- nauka języka angielskiego w systemie rozszerzonym i języka niemieckiego w systemie podstawowym,
- w liceum realizowane będą przedmioty uzupełniające: historia i społeczeństwo, edukacja prawna
- nauka w klasie integracyjnej liczącej do 20 osób

- opieka i pomoc nauczyciela wspomagającego dla osób z orzeczeniem.
Uczniowie wymagający usprawniania są objęci opieką nauczycieli specjalistów podczas zajęć rehabilitacyjnych i rewalidacyjnych.

 

W Technikum nr 2 kształcimy w zawodach:

  • Technik usług fryzjerskich
  • Technik organizacji reklamy
  • Technik obsługi turystycznej
  • Technik fotografii i multimediów

Technik usług fryzjerskich

Liczba miejsc dla technika usług fryzjerskich -30. Wymagane zaświadczenie o braku przeciwwskazań do wykonywania zawodu

Nauka w technikum trwa 4 lata.
Podstawą dobrego wykształcenia w zawodzie technika usług fryzjerskich jest zamiłowanie ucznia do fryzjerstwa oraz oferowane przez naszą szkołę bardzo dobre zaplecze dydaktyczne i praktyczna nauka w profesjonalnych pracowniach pod okiem mistrzów fryzjerstwa.
Uczniowie doskonalą umiejętności zawodowe w dwóch profesjonalnie wyposażonych salonach fryzjerskich, które znajdują się w szkole.
Nauka w technikum obejmuje: 
- techniki strzyżenia damskiego, męskiego i dziecięcego zgodnie z preferencjami i kształtem twarzy klienta oraz najnowszymi trendami w branży fryzjerskiej, 
- projektowanie fryzur z wykorzystaniem programów komputerowych i technik multimedialnych
- techniki koloryzacji
- techniki trwałego prostowania włosów,
- stylizację fryzur okolicznościowych, 
- zabiegi zagęszczania i przedłużania włosów
- organizację salonu fryzjerskiego
- posługiwanie się językiem angielskim przy wykonywaniu zadań zawodowych
W technikum uczniowie realizuję czterotygodniowe praktyki zawodowe (w klasach trzecich), które odbywają się w zakładach fryzjerskich.
Ukończenie tego kierunku stwarza absolwentom możliwość założenia własnej działalności gospodarczej, zatrudnienia w salonach fryzjerskich lub kontynuowania nauki na studiach wyższych.
Dla uczniów organizowane są bardzo ciekawe zajęcia pozalekcyjne, wycieczki zawodoznawcze.

Technik organizacji reklamy

Liczba miejsc dla technika organizacji reklamy -30. Wymagane zaświadczenie o braku przeciwwskazań do wykonywania zawodu.

klasa 1tb -technik organizacji reklamy 
Technik organizacji reklamy przeprowadza analizy marketingowe, zajmuje się zbieraniem informacji na temat zleceniodawcy i jego oczekiwań, opracowuje informacje niezbędnye do realizacji zadań reklamowych, przygotowuje wnioski z programów badań rynkowych, pozyskuje klientów do współpracy z firmą, uczestniczy w rozmowach handlowych, prezentuje usługi reklamowe, uczestniczy w tworzeniu i realizacji kampanii reklamowych.

Szkoła posiada nowoczesną pracownię multimedialną, pracownię rysunku i fotografii, w której uczniowie odbywają zajęcia z przedmiotów zawodowych między innymi: 
- grafika komputerowa,
- organizacja reklamy,
- marketing reklamy,
- fotografia reklamowa,
- psychologia reklamy,
- public relations,
- historia sztuki i reklamy.

Czterotygodniowe praktyki zawodowe w klasie trzeciej uczniowie odbywają poza terenem szkoły w pracowniach graficznych, działach marketingu i reklamy instytucji i przedsiębiorstw np. telewizja Master, Miejski Ośrodek Kultury w Głogowie, Gminny Ośrodek Kultury i Sportu w Kotli, Powiat Głogowski - Biuro Promocji, Kultury i Komunikacji Społecznej, Państwowa Wyższa Szkoła Zawodowa w Głogowie.

Po ukończeniu szkoły uczniowie mogą pracować w pełnoprofilowych agencjach reklamowych, agencjach reklamowych środków masowego przekazu, agencjach public relations, działach marketingu przedsiębiorstw produkcyjnych i handlowych, biurach ogłoszeń,agencjach do spraw kontaktów z prasą i kształtowania opinii publicznej (Public Relations), prasie, radiu, telewizji.
Absolwenci mogą otworzyć własną firmę i prowadzić działalność gospodarczą.
Można również kontynuować naukę na studiach wyższych np. w PWSZ w Głogowie.
Dla uczniów organizowane są bardzo ciekawe zajęcia pozalekcyjne, wycieczki zawodoznawcze.

 

Technik obsługi turystycznej

- nauka w technikum trwa 4 lata, 
Warunkiem przyjęcia do technikum jest zaświadczenie lekarskie o braku przeciwwskazań do wykonywania zawodu.

Technikum obsługi turystycznej:

Technik obsługi turystycznej ustala, koordynuje i nadzoruje realizację obsługi turystycznej, bada popyt oraz kreuje podaż usług turystycznych dla klientów krajowych i zagranicznych współpracując z innymi uczestnikami rynku. Planuje trasy podróży i dokonuje rezerwacji w hotelach dla klientów; organizuje lub sprzedaje pełne grupowe wyjazdy służbowe lub urlopowe.

Szkoła posiada nowoczesną pracownię obsługi turystycznej oraz pracownię multimedialną, w których uczniowie odbywają zajęcia.
Praktyki zawodowe realizowane są w atrakcyjnych miejscach naszego kraju - Polkowicach, Sławie Śląskiej, Szklarskiej Porębie, Zakopanem, Głogowie.

Po ukończeniu technikum można zostać:
- pilotem wycieczek krajowych i zagranicznych,
-rezydentem w hotelach i ośrodkach turystycznych za granicą,
- pracownikiem lub właścicielem biura podróży,
- pracownikiem punktów informacji turystycznej,
- animatorem kultury.

Praca: biura podróży, hotele, agroturystyka, izby turystyki, punkty informacji turystycznej, kluby, stowarzyszenia i inne organizacje zajmujące się wspieraniem i rozwojem turystyki, urzędy administracji państwowej na stanowiskach związanych z organizacją i promocją turystyki danego regionu. Technik obsługi turystycznej może prowadzić także działalność gospodarczą na własny rachunek.Można również kontynuować naukę na studiach wyższych

Dla uczniów organizowane są bardzo ciekawe zajęcia pozalekcyjne, wycieczki zawodoznawcze.

Szkoła kształci w zawodach wybranych przez uczniów .

Technik fotografii i multimediów

Technik fotografii i multimediów to specjalista zajmujący się rejestrowaniem, obróbką, powielaniem i publikowaniem obrazów oraz realizacją projektów multimedialnych z wykorzystaniem różnych technik oraz nośników obrazu. Zajmuje się optycznym obrazowaniem wszelkiego rodzaju obiektów i utrwalaniem ich obrazów metodami tradycyjnymi lub cyfrowymi. Wykonuje zdjęcia architektury, Fotografuje obiekty architektoniczne, martwą naturę, zwierzęta i przyrodę, wykonuje: fotografie osób, reportaże, zdjęcia reklamowe i techniczne. Rejestruje i przygotowuje materiały cyfrowe do publikacji w mediach. Wykonuje i publikuje internetowe projekty multimedialne. Dobiera i wykorzystuje narzędzia informatyczne do realizacji określonych zadań.

Technik fotografii i multimediów posługuje się sprzętem i urządzeniami o różnym stopniu złożoności i zaawansowania technicznego oraz technologicznego, tj.: wielko- i średnioformatowe studyjne aparaty fotograficzne, lustrzanki cyfrowe wyposażone w matryce pełnoklatkowe i niepełnoklatkowe, rejestrujące również obrazy filmowe jak i optykę, światłomierze, mierniki temperatury barwowej, studyjny sprzęt oświetleniowy, modyfikatory oświetlenia, systemy zawieszenia oświetlenia oraz teł.

Absolwent szkoły jest przygotowany do wykonywania następujących zadań zawodowych:

  • przygotowania planu zdjęciowego;
  • rejestrowania obrazu;
  • obróbki i publikowania obrazu;
  • przygotowania materiałów cyfrowych do wykonywania projektów graficznych;
  • wykonywania i publikowania projektów multimedialnych

Technik fotografii i multimediów może prowadzić własną działalność usługową, pracować w firmie fotograficznej albo być zatrudniony w branżach lub instytucjach wykorzystujących fotografię oraz rozwiązania multimedialne w swojej działalności. Są to redakcje prasowe, agencje reklamowe, telewizja, policja, biblioteki, muzea, placówki naukowo-techniczne i archiwa jak również szeroko pojętym sektorze e-usług.


Szkoła Branżowa I stopnia nr 1 w Głogowie

Kierunki kształcenia są dostosowane do potrzeb dynamicznie rozwijającego się rynku pracy.


Szkoła kształci w zawodach:

cukiernik

elektromechanik

elektryk

fryzjer

kucharz

lakiernik

mechanik pojazdów samochodowych

murarz - tynkarz

piekarz

sprzedawca

stolarz

Szkoła posiada nowoczesne pracownie, dla uczniów organizowane są bardzo ciekawe zajęcia pozalekcyjne, kursy doskonalące, wycieczki zawodoznawcze.

Uczniowie starający się o przyjęcie do klasy zawodowej fryzjerskiej lub do klasy wielozawodowej przyjmowani są na podstawie skierowania wydanego przez pracodawcę (wzór do pobrania w sekretariacie). Przed wyborem zawodu należy wykonać badania lekarskie o braku przeciwwskazań wykonywania zawodu.

- wyboru zawodu dokonuje uczeń,

- w klasie wielozawodowej w szkole odbywa się nauczanie przedmiotów ogólnokształcących, przedmioty zawodowe realizowane są na kursach w Głogowie, Lubinie, Legnicy, Jaworze, zajęcia praktyczne u pracodawcy

- w klasie fryzjerskiej w szkole realizowane są przedmioty ogólnokształcące i zawodowe fryzjerskie, zajęcia praktyczne u pracodawcy

- nauka w klasie integracyjnej liczącej do 20 osób, lub w klasie wielozawodowej liczącej 30 osób

- opieka i pomoc nauczyciela wspomagającego dla osób z orzeczeniem.

Uczniowie wymagający usprawniania są objęci opieką nauczycieli specjalistów podczas zajęć rewalidacyjnych.

Czas nauki w szkole zawodowej zaliczany jest do stażu pracy.