Zespół Szkół Technicznych i Ogólnokształcących w Głogowie

 ul. Perseusza 5,   67 – 200 Głogów  tel./fax 76  833 96 34

 Dyrektor – Jolanta Zawartka

W skład zespołu szkół wchodzą:

•  IV Liceum Ogólnokształcące im.ks. J.Twardowskiego w Głogowie

W Liceum Ogólnokształcącym  proponujemy dodatkowe godziny z wybranych przedmiotów maturalnych, naukę w przyjaznej atmosferze, możliwość udziału w ciekawych projektach unijnych.

                                

•  Technikum nr 2 kształcące w zawodach:

-  technik fotografii i multimediów

-  technik reklamy

-  technik usług fryzjerskich

-  technik organizacji turystyki 

 W Technikum nr 2 uczniowie mogą kształcić się w zawodach:

- Technik usług fryzjerskich- stylizacja i wizaż fryzur, do wyboru specjalizacje, np. charakteryzacja filmowa i teatralna. W dwóch nowocześnie i bogato wyposażonych pracowniach fryzjerskich znajdujących się na terenie szkoły młodzież wykonuje: strzyżenia inspirowane najnowszymi trendami w modzie, system trwałego prostowania włosów, styling oraz wszystkie typy trwałych, innowacyjne techniki koloryzacji, fryzury okolicznościowe, kuracje na włosy z problemami.

- Technik organizacji turystyki - ten szerokoprofilowy zawód umożliwia specjalizację w zakresie: informacji turystycznej, organizacji obsługi konferencji, animacji kultury. Szkoła proponuje praktyki zawodowe
w atrakcyjnych miejscach naszego kraju ( pensjonatach, hotelach, restauracjach, biurach podróży).

-  Technik reklamy – szkoła kształci specjalistów w dziedzinie marketingu, organizacji i psychologii reklamy, Public Relations, podstaw grafiki komputerowej. Zapewnia zajęcia w nowocześnie wyposażonych pracowniach zawodowych.

- Technik fotografii i multimediów – ten zawód łączy umiejętności techniczne z wrażliwością na estetykę. Organizacja planu zdjęciowego, rejestrowanie i obróbka obrazu, wykonywanie prac graficznych oraz internetowych projektów multimedialnych to niektóre z zadań technika fotografii i multimediów. Absolwent tego kierunku może pracować w agencjach reklamowych, studiach graficznych i fotograficznych, laboratoriach policyjnych, redakcjach gazet, wydawnictwach, drukarniach, telewizji i wytwórniach filmowych.

 

•  Branżowa Szkoła I Stopnia nr 1:

- klasa wielozawodowa

- klasa fryzjerska  

W Branżowej Szkole I stopnia nr 1 w klasie wielozawodowej uczniowie kształcą się w wybranych przez siebie zawodach (np.: sprzedawca, kucharz, cukiernik, elektryk), przedmioty ogólnokształcące realizują  w szkole, przedmioty teoretyczne zawodowe w ramach kształcenia kursowego, praktyki odbywają w zakładach rzemieślniczych. W klasie fryzjerskiej przedmioty ogólnokształcące oraz teoretyczne przedmioty zawodowe uczniowie realizują w pracowniach szkolnych, praktyki zawodowe odbywają u pracodawcy.     

 

* Branżowa Szkoła II Stopnia nr 1

Branżowa Szkoła II- stopnia ( wykształcenie średnie branżowe)

Zawód: Technik usług fryzjerskich 514105

Uzyskane w wyniku kształcenia kwalifikacje zawodowe:

FRK. 03. Projektowanie i wykonywanie fryzur

Wymiar godzin praktycznej nauki zawodu w całym cyklu kształcenia zawodowego:

a/ zajęcia praktyczne: 230

b/ praktyka zawodowa: 140

2-letnia branżowa szkoła II stopnia umożliwi absolwentom branżowej szkoły I stopnia kontynuację kształcenia w systemie szkolnym. Oznacza to, że po ukończeniu branżowej szkoły II stopnia możliwe będzie uzyskanie dyplomu potwierdzającego kwalifikacje zawodowe w nauczanym zawodzie na poziomie technika oraz uzyskanie świadectwa dojrzałości. Dzięki temu absolwenci tej szkoły będą mogli kontynuować naukę na studiach wyższych.

Utworzenie branżowej szkoły II stopnia umożliwia absolwentom branżowej szkoły I stopnia przygotowanie się do egzaminu maturalnego bez przerywania nauki.

Nasza szkoła dysponuje zapleczem dydaktycznym i warunkami lokalowymi właściwymi dla kierunku kształcenia, posiada wykwalifikowaną kadrę.

Nauczanie przedmiotów zawodowych praktycznych w pracowniach szkolnych.

 

 Zespół Szkół Technicznych i Ogólnokształcących umożliwia zdobycie ciekawego zawodu, przygotowuje absolwentów do pracy w Polsce i krajach Unii Europejskiej, daje możliwość szerokiego rozwoju zainteresowań poprzez realizację zajęć pozalekcyjnych dostosowanych do indywidualnych potrzeb ucznia. Nasi absolwenci studiują na kierunkach technicznych i humanistycznych, przygotowywani są do prowadzenia własnej działalności gospodarczej. Szkoła uczestniczy w realizacji  projektów unijnych, międzynarodowym programie edukacyjnym e- Twinning.W ramach programu edukacyjnego e- Twinning zrealizowaliśmy projekty ze szkołami partnerskimi w Hiszpanii ( „ Green travellers”- grupa turystyczna) oraz Chorwacji ( „ Express jourself with your hairstyle”(fryzjerzy). Projekt realizowany ze szkołą partnerską w Chorwacji otrzymał Europejską Odznakę Jakości. Obecnie realizujemy projekt „Nature at a hairdresser's salon” (fryzjerzy) ze szkołą partnerską w Serbii.

Szkoła przystosowana jest do kształcenia uczniów o specjalnych potrzebach edukacyjnych oraz uczniów niepełnosprawnych.

Postaw na przyszłość–wybierz ciekawy zawód–wybierz Zespół Szkół Technicznych i Ogólnokształcących!

Więcej informacji na stronie: www.zszoi.com.pl, e-mail: zszoi.glogow@wp.pl